Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“ Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (“PTT A.Ş.”) tarafından hazırlanmıştır.

PTT A.Ş. tarafından PTT Genel Müdürlük Birimleri, Tüm PTT İşyerleri, posta görevlileri, ATM’leri, internet sitesi, mobil uygulamaları, çağrı merkezi, kamu kurumları ve benzeri diğer tüm kanallar aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanan kişisel verileriniz (Cep Telefonu, adres, telefon no, imza, TCKN, pasaport, yabancı kimlik numarası, ehliyet bilgisi, ad-soyadı, baba adı, anne kızlık soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, araç plakası, araç ruhsat bilgisi, kredi kartı bilgileri, e-mail, tahsilat yapılan kurum abone bilgileri, tapu işlem numarası, tapu bilgileri, hesap numarası, ilgili banka iban bilgileri, posta göndericisi/göndericinin yasal temsilcisi ve posta alıcısı/alıcının yasal temsilcisine ait isim, soy isim, unvan, kurum/firma adı, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, vergi kimlik numarası, gönderinin çıkış ve varış adresi, posta kodu, gönderinin kapsam bilgisi, kapsam değeri, varsa kapsamda yer alan eşyaya ilişkin belge, sabit telefon ve cep telefonu numarası, faks numarası, KEP adresi, UETS Adresi), bu metinde açıklanan amaçlarla, yukarıda atıf yapılan tüm ulusal/uluslararası mevzuatın izin verdiği ve/veya söz konusu mevzuat ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında sınırlı sorumluluk taşıyarak Kanun’un 4.maddesindeki ilkelere uygun olarak, 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen işlenme şartları dâhilinde işlenmekte olup, kişisel verileri talep etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip kişi veya kuruluşlar (BDDK, SPK, TCMB, BTK, MASAK, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, adli ve idari makamlar, diğer resmi kurum ve kuruluşlar ve kişiler) başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 73/4. maddesi kapsamındaki finansal kuruluşlara, PTT’nin yurt içinde veya yurt dışında bulunan iştiraklerine, iş ortaklarına, tedarikçilerine, yetkililerine, hissedarlarına, Posta ve Gümrük İdarelerine Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanun’un 5’inci madde 2.fıkra, 8’inci madde 2.fıkra ve 9’uncu madde 2.fıkrasında belirtilen yasal sebeplere dayanılarak tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmekte ve yukarıda değinildiği üzere kargo, posta, gümrük, bankacılık ve sigortacılık işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için ilgili idarelere aktarılmakta olup Kanun’un 10’uncu maddesine göre işbu aydınlatma metni tarafınıza bildirilmektedir. Kanunun, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki talep ve başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre PTT A.Ş.’ne iletebileceğinizi bilgilerinize sunarız.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.ptt.gov.tr adresinde “Gizlilik” sekmesi içinde yer alan “Başvuru Formu”nu doldurmak ve bu formda yer alan yöntemleri kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve her halde en geç otuz (30) gün içinde kural olarak ücretsiz, ancak istisnaen ek bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret karşılığında sonuçlandırılacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunması hakkındaki daha detaylı bilgiye www.ptt.gov.tr adresinde yer alan “Gizlilik” sekmesi altındaki “PTT A.Ş. Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası”ndan erişebilirsiniz.