S.S.S.

S.S.S

Sıkça Sorulan Sorular

Elektronik tebligat göndermeye yetkili Tebligat Kanunu ve 6.12.2018 tarih ve 30617 sayılı Yönetmelik uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT A. Ş. tarafından kurulan ve işletilen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’dir.

7201 sayılı Tebligat Kanunu ve 6.12.2018 tarih ve 30617 sayılı Yönetmeliğe uygun olarak elektronik ortamda yapılan tebligattır.

PTT A. Ş. tarafından; gerçek kişiler için kimlik bilgileri, tüzel kişiler için ise tâbi oldukları sistem bilgileri esas alınmak suretiyle tek ve benzersiz şekilde oluşturulan ve UETS’ye kaydedilen tebligat adresidir.

Tebligatı çıkarmaya yetkili makam ve mercii tarafından güvenli elektronik imza veya elektronik sertifikayla imzalanmış; tebliğ edilecek içerik, ekli dokümanlar ve tebliğ için gerekli muhatap bilgilerinden oluşan elektronik iletidir.

15 Mart 2018 tarihli ve 30361 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 7101 sayılı «İCRA VE İFLAS KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN» doğrultusunda, 11/2/1959 tarihli 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/A maddesi değiştirilmiştir.

Söz konusu kanunun;

MADDE 48 – 7/a- Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.
5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.
Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.
Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.
Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.
Kanunla kurulanlar da dahil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.
Noterler.
Baro levhasına yazılı avukatlar.
Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.
İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.
Birinci fıkra kapsamı dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilir. Bu durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde bu Kanun’da belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.
Bu Kanun uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemleri, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından kurulan ve işletilen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi üzerinden yürütülür. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, sistemin güvenliğini ve bu sistemde kayıtlı verilerin muhafazasını sağlayacak her türlü tedbiri alır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’nin devreye alınmasıyla birlikte mevcut KEP adresinden e-tebligat hizmeti verilmeyecek olup, UETS üzerinden yeni bir elektronik tebligat adresi almak gereklidir.

15 Mart 2018 tarihli ve 30361 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 7101 sayılı «İCRA VE İFLAS KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN» doğrultusunda, 11/2/1959 tarihli 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/A maddesi değiştirilmesi ile tek yetkilendirilen PTT A. Ş. olmuştur. Bu hizmeti veren başka kurum ve kuruluş yoktur.

Kurumlar, kuruluşlar, birlikler, özel hukuk tüzel kişileri (şirketler) ile avukatlar, bilirkişiler, arabulucular v.b. adres alma zorunluluğu olan gerçek veya tüzel kişilerin elektronik tebligat alma zorunluluğuna tâbi olmaları halinde başvuru; zorunluluğun başladığı tarihten itibaren bir ay içinde bağlı veya ilgili olduğu kurum, kuruluş veya birlik tarafından PTT A. Ş.’ye yapılır. Burada sayılan gerçek veya tüzel kişiler, doğrudan PTT Merkezleri’nden adres alamayacaktır.

Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler, elektronik tebligat adresi almak için PTT A. Ş.’ye başvurabilir veya online başvuru sayfasından doğrudan hesaplarını açabilir veya ön başvuru yapabilirler.   (https://basvuru.etebligat.gov.tr)

 • Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar için yapılacak başvuru

(1) Kurumlar, kuruluşlar ve birlikler ile gerçek veya tüzel kişilerin elektronik tebligat alma zorunluluğuna tâbi olmaları halinde başvuru, zorunluluğun başladığı tarihten itibaren bir ay içinde ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından PTT A.Ş.’ye yapılır.

(2) Başvuruya aşağıdaki bilgi ve belgeler ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından eklenir:

 1. a) Kamu kurum ve kuruşları ile birlikler için Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sisteminde (DETSİS) yer alan benzersiz numara ve sistem bilgileri, DETSİS’e kayıtlı olmayanlar için tâbi oldukları sistem bilgileri.
 2. b) Merkezi Sicil Kayıt Sistemine (MERSİS) kayıtlı tüzel kişiler için MERSİS numarası ve sistem bilgileri, MERSİS’e kayıtlı olmayan tüzel kişiler için tâbi oldukları sistem bilgileri.
 3. c) Türk vatandaşı gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri; yabancı gerçek kişiler için yabancı kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri.
 4. d) Ana İşlem Yetkilisine ait bilgiler (GSM Numarası, Ad-Soyad, Mail adresi v.b.)
 5. e) İstenen bilgiler ile ilgili hazır tablo, hâlihazırda PTT A.Ş. tarafından bağlı bulunduğu ilgili kurum, kuruluş veya birliğe iletilmiştir.

(3) PTT A.Ş., burada belirtilenler dışında da bilgi ve belge talep edebilir.

 • Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olmayanlar için yapılacak başvuru

(1) Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler, elektronik tebligat adresi almak için PTT A.Ş.’ye başvurabilir.

(2) PTT A.Ş. başvuru sahibinin kimliğini aşağıdaki bilgi ve belgelere göre tespit eder:

 1. a) Türk vatandaşları için kimlik numarası bulunan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport, kanunen kimlik yerine geçen geçerli resmi belge veya güvenli elektronik imza.
 2. b) Yabancılar için yabancı kimlik numarası bulunan belge, Mavi Kart numarası, pasaport veya güvenli elektronik imza.
 3. c) UETS alması zorunlu olmayan tüzel kişiler için tâbi oldukları sistem bilgileri.

(3) Tüzel kişiler; işlem yetkilisi olarak belirledikleri kişilerin kimlik bilgilerini gösteren bilgi ve belgeleri, başvuru sırasında PTT A.Ş.’ye bildirir.

 1. PTT Merkezlerine Başvuru
 2. Online Ön Kayıt sonrası gerekli evraklar ile PTT Merkezine Başvuru
 3. Elektronik İmza veya Mobil İmza ile Online Başvuru

(https://basvuru.etebligat.gov.tr)

Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen, üzerinde TC kimlik numarası bulunan geçerli resmî belge, gerçek kişiler için hazırlanmış olan Elektronik Tebligat Ön Başvuru Formu gereklidir.

Adresler sistem numaralarından oluştuğu için birden fazla UETS adresi alamıyoruz.

Oluşturulacak ve tahsis edilecek adresler sisteme kayıtlı numaralar üzerinden özel bir algoritma ile üretilecektir. Adresler on beş (15) haneli rakamlardan oluşacak  bir ID numarası olacaktır. Adresi kendiniz belirleyememekle beraber, söz konusu adresi ezberlemeye veya bilmeye ihtiyacınız yoktur.

Adresler sistem numaralarından oluştuğu için birden fazla UETS adresi verilememektedir.

E-tebligat adresi şu an için ücretli değildir. 1 GB ve üzeri arşiv alanı ücretlidir.

Elektronik tebligat, muhatabın adresine ulaştığı anda PTT A.Ş. tarafından muhataba bilgilendirme mesajı iletilir. Bu mesaj kısa mesaj alma özelliği olan telefona ve elektronik posta adresine ücretsiz olarak gönderilir.

Tebligatın; tebligatı çıkaran merciden Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) tarafından teslim alındığına, muhatabın elektronik tebligat adresine teslim edildiğine, okunduğuna ve usulen tebliğ edilmiş sayıldığına dair üretilen ve elektronik sertifika ile imzalanmış kayıtlardır.

UETS’ye ilişkin deliller PTT A.Ş. tarafından 30 yıl boyunca muhafaza edilir.

PTT A.Ş. UETS üzerinden gönderilen elektronik tebligatın muhatabın adresine ulaşıp ulaşmadığına dair delil kayıtlarını tutar ve bu kayıtları, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciye derhâl ve en geç yirmi dört saat içinde bildirir. Süresinde bildirim yapılmadığı için yeniden elektronik tebligat çıkarılması durumunda bu tebligatın masrafı PTT A.Ş. tarafından karşılanır.

UETS’nin kullanımı için bilgisayarınıza bir program indirilmesine gerek yoktur, UETS web arayüzü üzerinden çalışmaktadır. Elektronik imzanın bilgisayara tanıtılması ve kullanılması için yüklenmesi gereken programlar varsa bunlar kullanıcılar tarafından yüklenmelidir.

UETS’ye hesap sahipleri e-devlet, elektronik imza, mobil imza ve tek kullanımlık şifre ile girebilmektedir. Alıcılar için elektronik imza zorunluluğu bulunmamaktadır.

UETS, elektronik tebligatın muhatabın adresine teslim edilip edilmediğine dair delil kayıtlarını tutar ve talep edilmesi durumunda bu kayıtları tebligatı çıkaran mercinin bilgisine sunar.

 Söz konusu deliller; entegrasyon ile UETS’den alınabileceği gibi, UETS web arayüzünden de hesap sahipleri tarafından görülebilir.

Elektronik tebligat adresine elektronik tebligat mesajı ulaştığı konusunda bilgilendirilmek isteyen muhatap, elektronik posta adresi veya kısa mesaj alma özelliği olan bir telefon numarasını UETS hesabında tanımlar ve doğrular. Bu bilgiler PTT Merkezlerine gidilerek de güncellenebilir. Bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yapılamamış veya geç yapılmış olması, tebligatın geçerliliğini etkilemez.

Elektronik yolla yapılan tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda kanunen yapılmış sayılır.

Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar için, zorunluluk ortadan kalktığı takdirde; bağlı olduğu ilgili kurum, kuruluş veya birik tarafından bir ay içinde PTT A.Ş.’ye gerekli bildirim yapılır. Bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde PTT A.Ş. tarafından adres kullanıma kapatılır.

Tebligat alma zorunluluğu olmayan gerçek ve tüzel kişiler (isteğe bağlı olarak elektronik tebligat adresi alan kişiler) için ilgilinin talebi üzerine e-tebligat adresi, talep tarihinden itibaren bir ay içinde PTT A.Ş. tarafından kullanıma kapatılır.

Ölüm, kısıtlılık, ceza infaz kurumuna girme, askerlik hizmeti ve iflas gibi hukuki ve fiili sebeplerle elektronik tebligat hizmetinden yararlanma imkânı ortadan kalkmış muhatabın elektronik tebligat adresi, PTT A.Ş. tarafından kullanıma kapatılır. Bu kapatma işlemi; ilgili kurum, kuruluş veya birlikler ile PTT A.Ş.’nin sistemi arasında sağlanacak entegrasyon çerçevesinde otomatik olarak da yapılabilir.

Kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresi, aynı hesap sahibinin talebi doğrultusunda yeniden aktif edilebilir.

Kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresi farklı bir kullanıcıya tahsis edilemez.

Ölüm, kısıtlılık, ceza infaz kurumuna girme, askerlik hizmeti ve iflas gibi hukuki ve fiili sebeplerle elektronik tebligat hizmetinden yararlanma imkânı ortadan kalkmış muhatabın elektronik tebligat adresi, PTT A.Ş. tarafından kullanıma kapatılır. Bu kapatma işlemi ilgili kurum, kuruluş veya birlikler ile PTT A.Ş.’nin sistemi arasında sağlanacak entegrasyon çerçevesinde otomatik olarak da yapılabilir.

E-tebligat gönderiminde ileti adedi olarak herhangi bir sınır bulunmamaktadır.  Gönderici hesabında yeterli bakiye bulunması ve e-tebligat büyüklüğünün 50 MB’tan az olması şartları aranmaktadır.

UETS saklama alanı 100 MB ‘a kadar ücretsizdir. Daha fazla arşiv alanı, ücreti karşılığı alınabilir.

UETS saklama alanı dolunca hesap sahibi, ücretini ödeyerek arşiv alanı alabilir. UETS’de geriye dönük olarak 6 ay boyunca gönderiler saklanmaktadır. Arşiv alanı alınmazsa 6 aydan daha eski gönderiler, hesap sahibinin rızası aranmadan silinebilir.

Rehber kaydında aranan kişinin adresi bulunamıyorsa, UETS hesabı yoktur veya pasiftir.

Tüzel kişiler için almış oldukları elektronik tebligat adresi için en az bir, en fazla on ana işlem yetkilisi tanımlanabilir.

Tüzel kişiliğin e-tebligat hesabına ilişkin işlemleri, tüzel kişi nam ve hesabına yapan, yetkilendirilmiş gerçek kişi veya kişilerdir.

E-tebligat hesabına ilişkin bazı işlemleri tüzel kişi nam ve hesabına gerçekleştirmek üzere ana işlem yetkilisi tarafından kimlik doğrulaması yapılarak yetkilendirilmiş, kişi veya kişilerdir. UETS hesabına sınırsız sayıda alt işlem yetkilisi tanımlanabilir.

Adalet Bakanlığı, PTT A.Ş.’nin elektronik tebligat hizmetini mevzuata uygun olarak verip vermediğini resen veya şikâyet üzerine her zaman denetleyebilir.

Adres rehberi UETS web arayüzünden kullanılabileceği gibi, entegrasyon aracılığı ile de kullanılabilir. Adres rehberini sadece gönderici hesabı olanlar sorgulayabilir. Alıcı hesapları sorgulama yapamaz.

UETS alıcı hesabından gönderim yapılamaz. Sadece gönderici hesapları olanlar gönderim yapabilir.